Thursday, 06/10/2022 - 14:12|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
  • Võ Tiến D
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Chuyên viên
    • Điện thoại:
      059.820000
    • Email:
      vtiend.pgd@tentinh.edu.vn
  • Lý Thị A
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Cán bộ VP
    • Điện thoại:
      059.3821111
    • Email:
      lythia.pdg@tentinh.edu.vn
  • Phan T
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Kế toán
    • Điện thoại:
      0914097647
    • Email:
      phant.pgd@tentinh.edu.vn
  • Đinh Thị A
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Chuyên viên
    • Điện thoại:
      0973.663000
    • Email:
      dinhthia.pgd@tentinh.edu.vn
  • Lưu B
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Cán bộ
    • Điện thoại:
      059.820000
    • Email:
      luub.sgddt@tentinh.gov.vn
  • Trần Thị
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Cán bộ Mầm Non
    • Điện thoại:
      0986797300
    • Email:
      tranthi.pgd@tentinh.edu.vn
  • Nguyễn Văn
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Trưởng phòng
    • Điện thoại:
      059.300000
    • Email:
      nguyenvan@tentinh.edu.vn
  • Ngô Minh A
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Chuyên viên
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân Toán
    • Điện thoại:
      059.820000
    • Email:
      ngominha@tentinh.edu.vn